โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัยเก่า
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.410494935070624, 99.81888844534501

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,581 82.00
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 298 15.46
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 37 1.92
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.10
อื่นๆ (Other) 10 0.52
รวม 1,928

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านอุทัยเก่า1 ตำบลอุทัยเก่า 152 188 340 93
หมู่ที่ 2 บ้านอุทัยเก่า2 ตำบลอุทัยเก่า 102 114 216 60
หมู่ที่ 3 บ้านคลองค่าย ตำบลอุทัยเก่า 118 129 247 72
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหม้อแกง ตำบลอุทัยเก่า 86 102 188 52
หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับ ตำบลอุทัยเก่า 83 79 162 45
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลอุทัยเก่า 71 82 153 49
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า ตำบลอุทัยเก่า 105 88 193 52
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเหรี่ยง ตำบลอุทัยเก่า 157 168 325 84
หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้ ตำบลอุทัยเก่า 129 129 258 77
หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิกยาว10 ตำบลอุทัยเก่า 188 213 401 131
รวม 1,191 1,292 2,483 715

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 66 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 715 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 10.83 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 3.1
     การได้ยิน 7 10.9
     กายและการเคลื่อนไหว 33 51.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 12.5
     สติปัญญา 12 18.8
     การเรียนรู้ 1 1.6
     ออทิสติก 1 1.6
รวม 64 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหัวเมือง 8 8 32
     โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 9 7 56
     โรงเรียนวัดหนองเต่า 7 4 15
รวม 24 19 103

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. น.ส.อรัญญา เสลา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางวรุณ บุญมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายรังสรรค์ เศรษฐธัญกิจ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นายณรรฐวัฒน์ สายเพ็ชร จพ.ทันตสาธารณสุข  
5. นางสาวศิริขวัญ แข็งเขตต์การ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327