โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.35099530377674, 99.68592107919847

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,203 93.31
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 127 5.38
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 27 1.14
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 4 0.17
รวม 2,361

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ 419 418 837 266
หมู่ที่ 7 บ้านปลักม่วง ตำบลทุ่งโพ 362 389 751 232
หมู่ที่ 9 บ้านเนินพยอม ตำบลทุ่งโพ 155 161 316 98
หมู่ที่ 12 บ้านหัวเขา ตำบลทุ่งโพ 263 286 549 162
หมู่ที่ 13 บ้านกระชอน ตำบลทุ่งโพ 131 149 280 79
หมู่ที่ 15 บ้านบ้านโรงสีใหม่ ตำบลทุ่งโพ 219 227 446 146
รวม 1,549 1,630 3,179 983

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 72 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 983 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.65 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 6.4
     การได้ยิน 4 8.5
     กายและการเคลื่อนไหว 30 63.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 10.6
     สติปัญญา 4 8.5
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 2.1
รวม 47 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านเนินพยอม 8 5 71
     โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 8 5 29
รวม 16 10 100

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางรัตนา แก่นเสาวภาคย์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.เจตสุภา พัฒนศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. น.ส.นิตยา หัตถโกศล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
4. น.ส.จรรยา บุญเพ็ญ นวก.สาธารณสุข  
5. น.ส.ศิริวรรณ เขียวขำ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  
6. นางทิพย์ธัญญา สุขนิตย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
7. นางสาวจีรนันท์ บุญตา พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327