โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.374074721088322, 99.76953290145252

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,337 85.04
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 495 12.61
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 69 1.76
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 8 0.20
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.03
อื่นๆ (Other) 14 0.36
รวม 3,924

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดงตะเคียน ตำบลทุ่งโพ 246 265 511 180
หมู่ที่ 2 บ้านหินไก่เขี่ย ตำบลทุ่งโพ 226 247 473 144
หมู่ที่ 3 บ้านมะพร้าวสูง ตำบลทุ่งโพ 163 166 329 109
หมู่ที่ 4 บ้านเด่นรัง ตำบลทุ่งโพ 285 295 580 168
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพริก ตำบลทุ่งโพ 187 186 373 120
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพ ตำบลทุ่งโพ 415 471 886 297
หมู่ที่ 10 บ้านเกาะตาชัง ตำบลทุ่งโพ 480 491 971 294
หมู่ที่ 11 บ้านทับเสลา ตำบลทุ่งโพ 118 127 245 68
หมู่ที่ 14 บ้านบ้านชลประทาน ตำบลทุ่งโพ 165 171 336 159
รวม 2,285 2,419 4,704 1,539

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 151 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,539 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 10.19 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 9 7.0
     การได้ยิน 13 10.1
     กายและการเคลื่อนไหว 59 45.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 20 15.5
     สติปัญญา 22 17.1
     การเรียนรู้ 2 1.6
     ออทิสติก 4 3.1
รวม 129 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 8 10 84
     โรงเรียนวัดทุ่งโพ 8 3 36
รวม 16 13 120

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางฐิติมา ไม้สนธิ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางพรพรรณ์ จิตปลื้ม พยาบาลวิชาชีพชนาญการ  
3. น.ส.มลฤดี พัฒนพงษ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นายสำรวย ชูตระกูล จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  
5. น.ส.ลัคนา สุรมาตย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
6. น.ส.อังศุมา ติยะศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านทันตกรรม  
7. นางสาวอาทิตยา ประสิทธิ์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327