โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งพง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.416019435253048, 99.84690011407054

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 471 89.54
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 42 7.98
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 8 1.52
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.19
อื่นๆ (Other) 4 0.76
รวม 526

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งพง 97 91 188 53
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงใหญ่ ตำบลทุ่งพง 36 40 76 31
หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง ตำบลทุ่งพง 68 73 141 47
หมู่ที่ 7 บ้านป่ากล้วย ตำบลทุ่งพง 77 84 161 54
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง 51 59 110 36
รวม 329 347 676 221

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 27 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 221 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 8.19 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 4.0
     การได้ยิน 2 8.0
     กายและการเคลื่อนไหว 6 24.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 20.0
     สติปัญญา 7 28.0
     การเรียนรู้ 2 8.0
     ออทิสติก 2 8.0
รวม 25 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางเพ็ญจันทร์ ดำสนิท นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นายธณฐพงศ์ สหัสพันธ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
3. น.ส.วัชราภรณ์ หัสแดง จพ.ทันตสาธารณสุข  
4. นางอุทัย มาบ้านแร่ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327