โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.426412873114286, 99.82503021927232

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 987 86.50
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 109 9.55
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 41 3.59
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 4 0.35
รวม 1,141

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโมก ตำบลทุ่งพง 54 49 103 31
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง 250 278 528 172
หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลทุ่งพง 98 99 197 60
หมู่ที่ 9 บ้านประดาแร้ง ตำบลทุ่งพง 135 147 282 103
หมู่ที่ 10 บ้านหนองยางล้ม ตำบลทุ่งพง 54 55 109 31
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง 126 113 239 104
รวม 717 741 1,458 501

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 38 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 501 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.18 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 5 14.7
     การได้ยิน 1 2.9
     กายและการเคลื่อนไหว 24 70.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 2.9
     สติปัญญา 2 5.9
     การเรียนรู้ 1 2.9
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 34 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 12 17 117
รวม 12 17 117

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางพัชรี นักร้อง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางวิไลวรรณ โตดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายพิเชษฐ อภัย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวประคอง ยอดนิโรจน์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327