โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.311183409797497, 99.71815730136677

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,344 82.41
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 432 10.65
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 64 1.58
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 184 4.53
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 4 0.10
ประชากรสิทธิ์ว่าง 19 0.47
อื่นๆ (Other) 11 0.27
รวม 4,058

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนาเก่า ตำบลเขาบางแกรก 420 495 915 273
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลเขาบางแกรก 1,580 1,744 3,324 1,404
หมู่ที่ 7 บ้านวังผาลาด ตำบลเขาบางแกรก 135 137 272 82
รวม 2,135 2,376 4,511 1,759

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 105 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,759 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.75 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 12.5
     การได้ยิน 2 12.5
     กายและการเคลื่อนไหว 10 62.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 1 6.3
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 6.3
รวม 16 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 13 31 350
รวม 13 31 350

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. น.ส.ภัทรพร จำปาพร้อม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
2. น.ส.มลฤดี พัฒนพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. น.ส.วนิดา โพธิ์แพงพุ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. น.ส.กองแก้ว แก้วเกษการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
5. นายภาณุวัฒน์ ใจสุวรรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
6. นางสมหมาย หวานใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
7. น.ส.ศิริวรรณ เสือน้อย พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
8. นางพัชรี คำลี พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327