โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหมาก
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.328400489159206, 99.63147113946889

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,236 94.14
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 61 4.65
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 10 0.76
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 3 0.23
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 3 0.23
รวม 1,313

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลเขาบางแกรก 178 182 360 118
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลเขาบางแกรก 323 359 682 190
หมู่ที่ 5 บ้านเขาปลาร้า ตำบลเขาบางแกรก 306 304 610 181
หมู่ที่ 6 บ้านป่าหมาก ตำบลเขาบางแกรก 90 97 187 57
รวม 897 942 1,839 546

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 50 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 546 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 10.92 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 8 18.6
     การได้ยิน 9 20.9
     กายและการเคลื่อนไหว 18 41.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 6 14.0
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 2 4.7
รวม 43 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายมานิต ศรีขาว นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นายจักรพรรณ จันทร์ทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นางสายพิน มุ่งศีลธรรม นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางอัจฉรา เหม่นหมี พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นางชาตรี บ้านมอญ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327