โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.41219492724589, 99.69400619705084

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 5,104 91.78
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 397 7.14
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 46 0.83
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.02
ประชากรสิทธิ์ว่าง 6 0.11
อื่นๆ (Other) 7 0.13
รวม 5,561

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง 513 505 1,018 289
หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่เขาน้อย ตำบลเขากวางทอง 310 322 632 197
หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียนเตี้ย ตำบลเขากวางทอง 302 343 645 210
หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง 368 351 719 290
หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง 289 274 563 212
หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม ตำบลเขากวางทอง 170 162 332 125
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง 334 343 677 226
หมู่ที่ 8 บ้านล่องตะเคียนเตี้ย ตำบลเขากวางทอง 303 297 600 200
หมู่ที่ 9 บ้านทับตาเบ้า ตำบลเขากวางทอง 162 183 345 119
หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเขากวางทอง 233 245 478 130
หมู่ที่ 11 บ้านสนามบิน ตำบลเขากวางทอง 227 216 443 140
หมู่ที่ 12 บ้านวังสีทา ตำบลเขากวางทอง 149 142 291 83
หมู่ที่ 13 บ้านบ้านสวนป่า ตำบลเขากวางทอง 253 225 478 144
รวม 3,613 3,608 7,221 2,365

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 149 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,365 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.87 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 10 21.3
     การได้ยิน 10 21.3
     กายและการเคลื่อนไหว 20 42.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 4 8.5
     สติปัญญา 3 6.4
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 47 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านท่าชะอม 8 12 216
     โรงเรียนบ้านเขาน้อย 8 3 30
     โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11 19 138
     โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 8 5 84
     โรงเรียนบ้านประดาหัก 11 16 163
     โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 8 9 102
     โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 16 16 361
     โรงเรียนบ้านป่าเลา 11 11 87
     โรงเรียนบ้านวังผาลาด 9 3 41
     โรงเรียนวัดเทพนิมิต 8 5 38
     โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 11 16 94
รวม 109 115 1354

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายนิพนธ์ วิมลลักษณ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวอรุณโรจน์ ดินแดง ผู้ช่วยทันตกรรม  
3. นางเนียรนิภา วิชาธิ ผู้ช่วยแพทย์ไทย  
4. นางกิ่งแก้ว โตใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
5. น.ส.ศศิกัญญาพร เกิดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
6. น.ส.จิราภรณ์ คาดสนิท จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  
7. น.ส.สุนันทา จันทร์โพธิ์ จพ.สาธารณสุขชำนาสญงาน  
8. นางอัญชลี พัฒมุข จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
9. นางน้ำฝน สินประเสริฐ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
10. นายชลอ กลทิพย์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327