โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (96.27 คะแนน)
           
100.00%


100%


100%


97.3%


85.4%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.3522133358188, 99.9104726314545

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,596 80.36
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 167 8.41
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 36 1.81
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 178 8.96
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.05
อื่นๆ (Other) 8 0.40
รวม 1,986

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ใต้ ตำบลหนองไผ่ 56 68 124 41
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลหนองไผ่ 70 94 164 55
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนาเค็ม ตำบลหนองไผ่ 160 201 361 108
หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน ตำบลหนองไผ่ 178 191 369 123
หมู่ที่ 5 บ้านหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ 114 154 268 78
หมู่ที่ 6 บ้านหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ 121 138 259 102
หมู่ที่ 7 บ้านหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ 96 123 219 69
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะแก ตำบลหนองไผ่ 168 163 331 116
หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ 169 186 355 120
รวม 1,132 1,318 2,450 812

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 67 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 812 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.12 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 6 8.3
     การได้ยิน 10 13.9
     กายและการเคลื่อนไหว 44 61.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 4.2
     สติปัญญา 9 12.5
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 72 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 8 7 50
รวม 8 7 50

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางเนตรชนก นาคพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายไพศาล กำเหนิด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
3. นางสาวปาริชาติ อินทร์พรหม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นายบรรเจิด บูรณสมภพ คนดูแลสวน  
5. นางบุญรอด บูรณสมภพ พนักงานทำความสะอาด  
6. นางกำจาย สุพัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327