โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกลอย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.4010140162178, 99.91839309668194

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 625 65.38
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 212 22.18
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 32 3.35
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 84 8.79
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.21
อื่นๆ (Other) 1 0.10
รวม 956

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านใหม่ ตำบลดอนกลอย 80 106 186 67
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโรง ตำบลดอนกลอย 67 62 129 70
หมู่ที่ 3 บ้านขุนจัด ตำบลดอนกลอย 131 125 256 89
หมู่ที่ 4 บ้านเก้านิ้ว ตำบลดอนกลอย 103 91 194 77
หมู่ที่ 5 บ้านดอนกลอย ตำบลดอนกลอย 83 123 206 72
หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลอย ตำบลดอนกลอย 91 115 206 76
รวม 555 622 1,177 451

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 36 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 451 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.53 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 11.1
     การได้ยิน 7 25.9
     กายและการเคลื่อนไหว 13 48.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 11.1
     สติปัญญา 1 3.7
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 27 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดดอนกลอย 8 7 52
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 18 27 248
รวม 26 34 300

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายกิตติ ทุคหิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางกฤษณา ทุคหิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327