โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยรอบ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.39065360661896, 99.90399731792036

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 244 67.97
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 109 30.36
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 3 0.84
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.28
อื่นๆ (Other) 2 0.56
รวม 359

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ตำบลห้วยรอบ 45 54 99 31
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ 66 89 155 69
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ 107 100 207 81
รวม 218 243 461 181

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 13 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 181 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.92 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 16.7
     การได้ยิน 0 0.0
     กายและการเคลื่อนไหว 3 50.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 16.7
     สติปัญญา 1 16.7
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 6 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดห้วยรอบ 8 0 24
รวม 8 0 24

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางอัญชลี สมัครการไถ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาววาสนา แพทย์ไชโย นักวิชาการสาธารณสุข  
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองแพ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327