โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพึ่ง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (88.56 คะแนน)
           
91.67%


80%


100%


87.0%


87.8%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.414099054704353, 99.90014344945507

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 994 83.46
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 89 7.47
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 18 1.51
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 86 7.22
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 4 0.34
รวม 1,191

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเขื่อน ตำบลทุ่งพึ่ง 108 111 219 66
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 46 59 105 20
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสมอล่าง ตำบลทุ่งพึ่ง 105 93 198 77
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งพึ่ง 90 105 195 67
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 164 168 332 110
หมู่ที่ 6 บ้านคลองหิน ตำบลทุ่งพึ่ง 56 66 122 40
หมู่ที่ 7 บ้านทับทราย ตำบลทุ่งพึ่ง 144 135 279 81
รวม 713 737 1,450 461

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 38 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 461 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.13 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 6 13.6
     การได้ยิน 2 4.5
     กายและการเคลื่อนไหว 25 56.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 11.4
     สติปัญญา 6 13.6
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 44 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 8 8 38
     โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 6 3 11
รวม 14 11 49

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวสันต์ ทองคำดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางยุวภัค ยนตะสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวอุมาพร วาอุทัศน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
4. นางอัจฉรา กลัดเปีย พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327