โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (87.81 คะแนน)
           
88.33%


80%


80%


90.6%


92.7%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.37828, 99.97754

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,331 78.99
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 274 16.26
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 69 4.09
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.18
อื่นๆ (Other) 8 0.47
รวม 1,685

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านพันสี ตำบลท่าโพ 257 266 523 309
หมู่ที่ 2 บ้านพันสี ตำบลท่าโพ 189 247 436 259
หมู่ที่ 3 บ้านท่าโพ3 ตำบลท่าโพ 369 389 758 270
หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพ4 ตำบลท่าโพ 259 298 557 191
รวม 1,074 1,200 2,274 1,029

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 37 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,029 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 27.81 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 6 8.5
     การได้ยิน 3 4.2
     กายและการเคลื่อนไหว 42 59.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 9.9
     สติปัญญา 12 16.9
     การเรียนรู้ 1 1.4
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 71 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดท่าโพ 8 8 90
รวม 8 8 90

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางวาสนา อยู่รอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาววชิราภรณ์ สนิทมาก ผู้ช่วยงานทันตสาธารณสุข  
3. นางสาววิลาวัน ลิขิตวศินพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวภัทราวดี สุพรมมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
5. นางสาวศศิธร กลัดกนก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
6. นายวิเชียร สุราคันธ์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327