โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมกแถว
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.34796904165623, 99.98767388487067

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 540 90.76
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 46 7.73
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 8 1.34
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 1 0.17
รวม 595

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหมกแถว ตำบลหมกแถว 151 175 326 154
หมู่ที่ 2 บ้านหนองเขาขัน ตำบลหมกแถว 107 104 211 67
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลหมกแถว 88 101 189 81
รวม 346 380 726 302

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 15 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 302 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 20.13 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 16.7
     การได้ยิน 2 33.3
     กายและการเคลื่อนไหว 1 16.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 2 33.3
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 6 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางศุทธิวรรณ อินอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสารินี พูลเทียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายขจร เอี่ยมละออ คนดูแลสวน  
4. นางถวิล เอี่ยมละออ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327