โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมกแถว
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.34796904165623, 99.98767388487067

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหมกแถว ตำบลหมกแถว 151 175 326 154
หมู่ที่ 2 บ้านหนองเขาขัน ตำบลหมกแถว 107 104 211 67
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลหมกแถว 88 101 189 81
รวม 346 380 726 302

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 15 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 302 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 20.13 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 16.7
     การได้ยิน 2 33.3
     กายและการเคลื่อนไหว 1 16.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 2 33.3
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 6 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางศุทธิวรรณ อินอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางศุทธิวรรณ อินอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
3. นางสารินี พูลเทียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
4. นางสารินี พูลเทียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
5. นางถวิล เอี่ยมละออ พนักงานทำความสะอาด  
6. นายขจร เอี่ยมละออ คนดูแลสวน  
7. นางถวิล เอี่ยมละออ พนักงานทำความสะอาด  
8. นายขจร เอี่ยมละออ พนักงานดูแลสวน