โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมเข้า
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (87.65 คะแนน)
           
91.67%


80%


80%


89.0%


90.2%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.313134552, 99.98785300500003

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,987 90.11
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 96 4.35
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 26 1.18
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 94 4.26
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.09
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 2,205

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบึงทับแต้ ตำบลหลุมเข้า 108 123 231 80
หมู่ที่ 2 บ้านหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า 108 116 224 79
หมู่ที่ 3 บ้านดอนเชียงราย ตำบลหลุมเข้า 450 494 944 286
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกาหลง ตำบลหลุมเข้า 167 164 331 137
หมู่ที่ 5 บ้านเนินพยอม ตำบลหลุมเข้า 156 168 324 105
หมู่ที่ 6 บ้านเนินคล้อ ตำบลหลุมเข้า 109 111 220 78
หมู่ที่ 7 บ้านปากดง ตำบลหลุมเข้า 131 143 274 102
รวม 1,229 1,319 2,548 867

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 41 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 867 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 21.15 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 4 7.4
     การได้ยิน 6 11.1
     กายและการเคลื่อนไหว 31 57.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 9.3
     สติปัญญา 8 14.8
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 54 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 12 12 136
     โรงเรียนบ้านปากดง 8 5 40
รวม 20 17 176

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายประโยชน์ ฉวีจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางอรอนงค์ จันทร์ภาภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวธันย์ชนก สุพรมมา เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
4. นางสาวดวงกมล เพียรงูเหลือม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
5. นางสงกราณ์ สุขพล พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327