โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.322536327076124, 99.9293607437296

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,552 88.28
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 158 8.99
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 42 2.39
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.06
อื่นๆ (Other) 5 0.28
รวม 1,758

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดงขวาง ตำบลดงขวาง 286 311 597 203
หมู่ที่ 2 บ้านขุนแก้ว ตำบลดงขวาง 264 292 556 185
หมู่ที่ 3 บ้านลานคา ตำบลดงขวาง 125 168 293 94
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านใหม่ ตำบลดงขวาง 103 135 238 72
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปาจาน ตำบลดงขวาง 203 225 428 130
หมู่ที่ 6 บ้านคูเมือง ตำบลดงขวาง 96 103 199 77
รวม 1,077 1,234 2,311 761

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 55 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 761 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.84 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 10 18.9
     การได้ยิน 2 3.8
     กายและการเคลื่อนไหว 28 52.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 9 17.0
     สติปัญญา 4 7.5
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 53 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 4 2 15
     โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 8 4 23
รวม 12 6 38

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายชาญวิทย์ สุระดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางจันทร์จิรา สุระดม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
3. นางสาวดวงจันทร์ เรียนภูเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นายบุญส่ง อุทัยวงษ์ คนดูแลสวน  
5. นางถาวร คำชมภู พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327