โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 13.887870, 99.986430

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,650 91.87
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 247 6.22
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 66 1.66
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 5 0.13
ประชากรสิทธิ์ว่าง 4 0.10
อื่นๆ (Other) 1 0.03
รวม 3,973

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทัพหลวง ตำบลทัพหลวง 382 383 765 296
หมู่ที่ 2 บ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง 335 346 681 247
หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู ตำบลทัพหลวง 286 271 557 187
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนา ตำบลทัพหลวง 316 320 636 208
หมู่ที่ 7 บ้านป่าอู ตำบลทัพหลวง 275 257 532 175
หมู่ที่ 10 บ้านเนินคีรี ตำบลทัพหลวง 252 258 510 171
หมู่ที่ 14 บ้านภูจวง ตำบลทัพหลวง 203 210 413 145
หมู่ที่ 15 บ้านพุต่อ ตำบลทัพหลวง 202 228 430 133
รวม 2,251 2,273 4,524 1,562

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 129 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,562 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.11 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 43 28.9
     การได้ยิน 24 16.1
     กายและการเคลื่อนไหว 63 42.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 0.7
     สติปัญญา 14 9.4
     การเรียนรู้ 1 0.7
     ออทิสติก 3 2.0
รวม 149 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดทัพคล้าย 8 11 122
     โรงเรียนวัดทัพหลวง 8 10 146
     โรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 5 2 12
     โรงเรียนบ้านพุต่อ 8 9 80
รวม 29 32 360

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวทองหยก กันทามา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
2. นางสาวอำพร วาสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวสุมาลี เปี่ยมเจริญกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางอัญชลี สาแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
5. นางราศรี อินทา ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
6. นางสมพร จันทิสา พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327