โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองแก
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 14.97193090014506, 99.59486750670703

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,308 94.01
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 100 4.07
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 38 1.55
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 5 0.20
อื่นๆ (Other) 4 0.16
รวม 2,455

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน ตำบลทัพหลวง 362 334 696 229
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก ตำบลทัพหลวง 356 333 689 285
หมู่ที่ 8 บ้านรุ่งอรุณ ตำบลทัพหลวง 88 88 176 67
หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง 202 216 418 129
หมู่ที่ 11 บ้านแสงจันทร์ ตำบลทัพหลวง 151 178 329 131
หมู่ที่ 12 บ้านบ้านศิลาทอง ตำบลทัพหลวง 431 385 816 677
หมู่ที่ 13 บ้านป่าแดง ตำบลทัพหลวง 166 155 321 88
รวม 1,756 1,689 3,445 1,606

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 71 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,606 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 22.62 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 22 19.1
     การได้ยิน 29 25.2
     กายและการเคลื่อนไหว 47 40.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 6.1
     สติปัญญา 7 6.1
     การเรียนรู้ 2 1.7
     ออทิสติก 1 0.9
รวม 115 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดทัพหมัน 22 37 646
     โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 8 5 67
รวม 30 42 713

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวัลลภ สิทธิสาริกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นายกฤษฎา สาโรจน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นางบุษบากร สิทธิสาริกิจ (วันดี) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
4. นางสาววณิชยา อุณาลักษ์ พนักงานพิมพ์  
5. นางบัวทอง ว่องประเสริฐชัย พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327