โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพลู
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (95.74 คะแนน)
           
96.67%


100%


80%


98.5%


95.1%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.181904001143087, 99.5836025446805

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,379 93.55
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 59 4.00
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 3 0.20
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 32 2.17
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 1 0.07
รวม 1,474

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาทุ่งเชือก ตำบลห้วยแห้ง 278 275 553 192
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลู ตำบลห้วยแห้ง 253 281 534 181
หมู่ที่ 8 บ้านบ้านเขาขวาง ตำบลห้วยแห้ง 153 151 304 97
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา ตำบลห้วยแห้ง 149 159 308 109
รวม 833 866 1,699 579

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 34 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 579 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 17.03 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 9 28.1
     การได้ยิน 7 21.9
     กายและการเคลื่อนไหว 15 46.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 1 3.1
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 32 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านห้วยพลู 11 10 77
     โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 8 7 66
รวม 19 17 143

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอุเทน กูลการขาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นายรุ่งโรจน์ พรมอยู่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นายสนม ฟักทอง พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327