โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (75.35 คะแนน)
           
95.00%


100%


80%


95.3%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.131757070273542, 99.52412111841147

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,352 91.13
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 176 6.82
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 39 1.51
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 3 0.12
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.12
อื่นๆ (Other) 8 0.31
รวม 2,581

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง 368 403 771 236
หมู่ที่ 2 บ้านผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง 440 445 885 308
หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย ตำบลห้วยแห้ง 284 286 570 188
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านสระ ตำบลห้วยแห้ง 239 295 534 162
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านนา ตำบลห้วยแห้ง 203 202 405 156
รวม 1,534 1,631 3,165 1,050

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 65 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,050 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.15 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 15 15.8
     การได้ยิน 22 23.2
     กายและการเคลื่อนไหว 39 41.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 3.2
     สติปัญญา 14 14.7
     การเรียนรู้ 2 2.1
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 95 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดผาทั่ง 8 11 140
     โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 11 18 157
รวม 19 29 297

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวอัจฉราวรรณ กสิวิทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต)  
2. นางวิลาวรรณ เปรมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางนันทกา จำปา (เตสะนัน) นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสมส่วน พิมพ์สีทา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327