โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.254622938959942, 99.4726427091

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,122 93.11
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 71 5.89
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 7 0.58
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.08
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.25
อื่นๆ (Other) 1 0.08
รวม 1,205

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำพุ ตำบลคอกควาย 200 218 418 229
หมู่ที่ 9 บ้านกระแหน่ ตำบลคอกควาย 193 166 359 118
หมู่ที่ 13 บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคอกควาย 195 189 384 115
หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์ ตำบลคอกควาย 163 174 337 109
รวม 751 747 1,498 571

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 41 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 571 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.93 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 7 17.9
     การได้ยิน 6 15.4
     กายและการเคลื่อนไหว 18 46.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 4 10.3
     สติปัญญา 4 10.3
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 39 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านน้ำพุ 11 19 268
รวม 11 19 268

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวราวุธ นพรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวนารีรัตน์ อินดิบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นางสาววรรณภา ชวนชิต เจ้าพนักงานสาธาณสุข  
4. นายสมชาย น้ำพุ พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327