โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกควาย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.201142212806099, 99.47343831329704

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,002 93.61
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 141 4.40
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 31 0.97
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 5 0.16
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.03
อื่นๆ (Other) 27 0.84
รวม 3,207

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง ตำบลคอกควาย 293 297 590 243
หมู่ที่ 4 บ้านอีพุงน้อย ตำบลคอกควาย 335 338 673 240
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านน้อย ตำบลคอกควาย 501 495 996 363
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านใหม่ ตำบลคอกควาย 301 328 629 245
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ใหม่ ตำบลคอกควาย 188 188 376 159
หมู่ที่ 15 บ้านคุ้มเกล้า ตำบลคอกควาย 215 218 433 143
หมู่ที่ 16 บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลคอกควาย 180 186 366 114
รวม 2,013 2,050 4,063 1,507

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 59 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,507 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 25.54 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 18 16.8
     การได้ยิน 21 19.6
     กายและการเคลื่อนไหว 50 46.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 7.5
     สติปัญญา 6 5.6
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 4 3.7
รวม 107 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดทองหลาง 14 17 308
     โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 8 6 51
     โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 9 15 234
รวม 31 38 593

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวอรุณรัตน์ เปรมกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวชุติมันย์ ทิพกวีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวธนัฏฐา คู่สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวกชกร ดำดล นักวิชาการทันตสาธารณสุข  
5. นายอัครพล เพ็ชรดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
6. นางสุภาพ สีดี พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327