โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคตคลองหวาย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.244032807900907, 99.52127664855948

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,474 96.40
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 27 1.77
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 4 0.26
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 20 1.31
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.20
อื่นๆ (Other) 1 0.07
รวม 1,529

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคต ตำบลคอกควาย 222 226 448 203
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก ตำบลคอกควาย 100 99 199 69
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำดี ตำบลคอกควาย 286 286 572 222
รวม 608 611 1,219 494

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 42 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 494 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 11.76 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 15.4
     การได้ยิน 0 0.0
     กายและการเคลื่อนไหว 8 61.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 7.7
     สติปัญญา 1 7.7
     การเรียนรู้ 1 7.7
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 13 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านคลองหวาย 11 15 155
รวม 11 15 155

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายสมเดช เพ็งอุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.ลาวัณย์ บูโกก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. น.ส.นัทธิ์พิมพิ์สุทธิ์ สารสม เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
4. นางนพวรรณ หงษ์ประดับ พนักงานประจำตึก  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327