โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.256238408760725, 99.67988987755473

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,480 91.78
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 187 6.92
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 20 0.74
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 3 0.11
ประชากรสิทธิ์ว่าง 6 0.22
อื่นๆ (Other) 6 0.22
รวม 2,702

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเขาวง ตำบลวังหิน 227 272 499 176
หมู่ที่ 2 บ้านวังพง ตำบลวังหิน 366 384 750 276
หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน 230 267 497 315
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่วังหิน ตำบลวังหิน 329 367 696 260
หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งโก ตำบลวังหิน 210 193 403 143
หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาว ตำบลวังหิน 218 238 456 142
รวม 1,580 1,721 3,301 1,312

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 72 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,312 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.22 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 6 5.6
     การได้ยิน 7 6.5
     กายและการเคลื่อนไหว 73 67.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 11 10.2
     สติปัญญา 6 5.6
     การเรียนรู้ 1 0.9
     ออทิสติก 4 3.7
รวม 108 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 8 3 35
     โรงเรียนบ้านวังพง 8 5 60
     โรงเรียนบ้านวังหิน 9 13 163
     โรงเรียนวังหินวิทยาคม 12 12 208
รวม 37 33 466

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางหนึ่งฤทัย จันทนารี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต)  
2. นายพัลลภ พูลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นายเฉลิมภพ ชวดเปีย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวธนาภรณ์ หิรัญสุทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
5. นางสาววรรณา ชูสว่าง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327