โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองการุ้ง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (90.17 คะแนน)
           
85.00%


80%


100%


93.0%


95.1%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.174211204309971, 99.69472341776407

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,252 88.03
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 252 6.82
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 60 1.62
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 112 3.03
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 4 0.11
ประชากรสิทธิ์ว่าง 7 0.19
อื่นๆ (Other) 7 0.19
รวม 3,694

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านพุแก้ว ตำบลเมืองการุ้ง 167 171 338 124
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คลองไทร ตำบลเมืองการุ้ง 220 242 462 156
หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง ตำบลเมืองการุ้ง 622 669 1,291 719
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโป่ง ตำบลเมืองการุ้ง 287 321 608 267
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแกเชียงราย ตำบลเมืองการุ้ง 190 220 410 161
หมู่ที่ 9 บ้านซอยสามัคคี ตำบลเมืองการุ้ง 230 238 468 151
หมู่ที่ 10 บ้านตากฟ้าดอนกล้วยหอม ตำบลเมืองการุ้ง 314 326 640 187
หมู่ที่ 11 บ้านหนองขาม ตำบลเมืองการุ้ง 173 188 361 111
รวม 2,203 2,375 4,578 1,876

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 80 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,876 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 23.45 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 4 6.6
     การได้ยิน 10 16.4
     กายและการเคลื่อนไหว 30 49.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 11.5
     สติปัญญา 6 9.8
     การเรียนรู้ 3 4.9
     ออทิสติก 1 1.6
รวม 61 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 16 30 520
     โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 8 3 33
     โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 14 26 438
รวม 38 59 991

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายจรัส คุ้งโพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต)  
2. นางแสงเทียน ศรทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวยาณี เก่งเขตรกิจ นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวพัชรี แกว่นชัด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
5. นางสาวนพรัตน์ ดาวสูงเนิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
6. นางสาวนิศามณี กระแย้ม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
7. นางบุญชู ศรีเถื่อน พนักงานช่วยการพยาบาล  
8. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงยา พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327