โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่นมะกรูด
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (98.65 คะแนน)
           
100.00%


100%


100%


95.5%


100.0%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.161468006355882, 99.28880095444276

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,734 96.39
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 12 0.67
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 4 0.22
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 29 1.61
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 16 0.89
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.06
อื่นๆ (Other) 3 0.17
รวม 1,799

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านใต้ ตำบลแก่นมะกรูด 228 207 435 117
หมู่ที่ 2 บ้านตะละเซิ่ง ตำบลแก่นมะกรูด 289 227 516 157
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด 336 331 667 182
รวม 853 765 1,618 456

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 20 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 456 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 22.80 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 4 36.4
     การได้ยิน 0 0.0
     กายและการเคลื่อนไหว 5 45.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 9.1
     สติปัญญา 1 9.1
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 11 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 8 14 282
รวม 8 14 282

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายไพโรจน์ ทับทิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวอุทุมพร สุขสวัสดิ์ พนักงานพิมพ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327