โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.083966697890092, 99.71783129210871

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,291 92.23
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 162 6.52
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 15 0.60
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 5 0.20
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.08
อื่นๆ (Other) 9 0.36
รวม 2,484

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองจอก ตำบลหนองจอก 162 167 329 197
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองจอก 108 115 223 74
หมู่ที่ 8 บ้านพุกร่าง ตำบลหนองจอก 245 242 487 148
หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง ตำบลหนองจอก 166 197 363 160
หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองจอก 139 138 277 124
หมู่ที่ 11 บ้านสุขเสมอ ตำบลหนองจอก 139 143 282 92
หมู่ที่ 14 บ้านบ้านแสนสุข ตำบลหนองจอก 251 235 486 154
หมู่ที่ 15 บ้านบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองจอก 156 151 307 95
รวม 1,366 1,388 2,754 1,044

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 79 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,044 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.22 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 20 19.0
     การได้ยิน 28 26.7
     กายและการเคลื่อนไหว 43 41.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 4.8
     สติปัญญา 3 2.9
     การเรียนรู้ 6 5.7
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 105 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านหนองจอก 9 16 202
     โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 12 23 219
รวม 21 39 421

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายประยุทธ คำผาสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวหฤทัย วิทังจีน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นางสาวนิภาพร ชาติท่าค้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นายสิทธิพงษ์ ศุภวาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
5. นางสาวณัชชา ไทยขำ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
6. นางสาวศิริพร พุ่มจำปา พนักงานพิมพ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327