โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูช้าง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.130568687119902, 99.64912297910837

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 5,007 94.88
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 215 4.07
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 36 0.68
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 7 0.13
ประชากรสิทธิ์ว่าง 7 0.13
อื่นๆ (Other) 5 0.09
รวม 5,277

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านร่องมะดูก ตำบลหูช้าง 283 263 546 182
หมู่ที่ 2 บ้านซับสุราษฎร์ ตำบลหูช้าง 124 118 242 76
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาง ตำบลหูช้าง 535 483 1,018 356
หมู่ที่ 4 บ้านหูช้าง ตำบลหูช้าง 387 415 802 361
หมู่ที่ 5 บ้านพุลำโรง ตำบลหูช้าง 213 224 437 171
หมู่ที่ 6 บ้านชุมบางหลวง ตำบลหูช้าง 191 178 369 152
หมู่ที่ 7 บ้านพุตาลิต ตำบลหูช้าง 229 210 439 153
หมู่ที่ 8 บ้านสายรุ้งทอง ตำบลหูช้าง 274 273 547 181
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหูลิง ตำบลหูช้าง 187 219 406 133
หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง ตำบลหูช้าง 284 301 585 171
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามัคคี ตำบลหูช้าง 276 290 566 148
หมู่ที่ 12 บ้านซับฝาเรือน ตำบลหูช้าง 189 168 357 98
หมู่ที่ 13 บ้านบ่อกระโดน ตำบลหูช้าง 177 159 336 96
รวม 3,349 3,301 6,650 2,278

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 149 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,278 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.29 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 30 14.0
     การได้ยิน 16 7.4
     กายและการเคลื่อนไหว 121 56.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 3.3
     สติปัญญา 37 17.2
     การเรียนรู้ 4 1.9
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 215 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 9 5 89
     โรงเรียนบ้านหูช้าง 11 20 375
     โรงเรียนบ้านหนองฝาง 12 16 180
     โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 8 2 40
รวม 40 43 684

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางเดือนเพ็ญ โพธิ์พรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายวิษณุ ศิริประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางเพ็ญพยอม ไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวจารุวรรณ เกิดสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
5. นางสาวศิริลักษณ์ เจนธัญกรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
6. ว่าที่ร้อยตรี อุ่นเรือน อ่อนทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
7. นางสาวมุกดา สุรตระกูลชัย พนักงานช่วยการพยาบาล  
8. นางสาวสมคิด รุ่งกลิ่น พนักงานพิมพ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327