โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.02729665729403, 99.55066806493596

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,566 92.94
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 148 5.36
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 37 1.34
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 2 0.07
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.04
อื่นๆ (Other) 7 0.25
รวม 2,761

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านบึง ตำบลบ้านบึง 413 418 831 425
หมู่ที่ 2 บ้านพูลสุข ตำบลบ้านบึง 157 150 307 131
หมู่ที่ 3 บ้านบึงตาโพ ตำบลบ้านบึง 118 155 273 119
หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย ตำบลบ้านบึง 292 306 598 196
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง ตำบลบ้านบึง 293 297 590 199
หมู่ที่ 6 บ้านวังตอ ตำบลบ้านบึง 240 264 504 186
หมู่ที่ 7 บ้านไร่พริก ตำบลบ้านบึง 215 224 439 139
รวม 1,728 1,814 3,542 1,395

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 76 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,395 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.36 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 17 17.5
     การได้ยิน 23 23.7
     กายและการเคลื่อนไหว 44 45.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 3.1
     สติปัญญา 6 6.2
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 4 4.1
รวม 97 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 8 7 107
     โรงเรียนบ้านห้วยบง 8 8 51
     โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 8 5 38
     โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 39 96 1
รวม 63 116 197

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายสมุน พอสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวอรุณทิพย์ แสงราทัศน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นายวิชาญ วงศ์ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวรุ่งฟ้า แสงนฤมิตร พนักงานบริการ  
5. นางสาวศรีนวล ยนตร์อินทร พนักงานพิมพ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327