โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.212177479617814, 99.72698910452652

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,474 94.32
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 110 4.19
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 25 0.95
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.04
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.08
อื่นๆ (Other) 11 0.42
รวม 2,623

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเขาลูกโล่ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 172 184 356 139
หมู่ที่ 2 บ้านคลองตะขาบ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 196 179 375 138
หมู่ที่ 3 บ้านเก้าเลี้ยว ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 261 300 561 189
หมู่ที่ 4 บ้านเขาว่าน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 329 364 693 216
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 243 251 494 170
หมู่ที่ 6 บ้านอีตูบ ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 161 167 328 100
หมู่ที่ 8 บ้านอุดมสุข ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 182 169 351 141
รวม 1,544 1,614 3,158 1,093

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 76 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,093 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 14.38 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 8 8.4
     การได้ยิน 12 12.6
     กายและการเคลื่อนไหว 44 46.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 7.4
     สติปัญญา 12 12.6
     การเรียนรู้ 6 6.3
     ออทิสติก 6 6.3
รวม 95 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 11 12 120
     โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 9 5 39
     โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 12 13 59
รวม 32 30 218

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวพรรัมภา แง่มแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
2. นางสาวสุภัคชญา เก่งธัญกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
3. นายสมเจตน์ จันทร์นาค พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. นางสาวกฤติญา คุ้มสอาด พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327