โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่มกล้วย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.075865978675786, 99.7590297448935

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,506 95.98
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 70 2.68
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 26 1.00
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.04
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.11
อื่นๆ (Other) 5 0.19
รวม 2,611

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย ตำบลหนองบ่มกล้วย 193 217 410 165
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสอน ตำบลหนองบ่มกล้วย 127 142 269 98
หมู่ที่ 3 บ้านลานคา ตำบลหนองบ่มกล้วย 192 192 384 134
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกขัดสมาธิ ตำบลหนองบ่มกล้วย 95 103 198 72
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคันดี ตำบลหนองบ่มกล้วย 117 114 231 91
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน ตำบลหนองบ่มกล้วย 195 211 406 177
หมู่ที่ 7 บ้านกล้วยหอม ตำบลหนองบ่มกล้วย 174 170 344 128
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขยง ตำบลหนองบ่มกล้วย 114 111 225 89
หมู่ที่ 9 บ้านทรายงาม ตำบลหนองบ่มกล้วย 150 148 298 102
หมู่ที่ 10 บ้านบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลหนองบ่มกล้วย 170 172 342 102
หมู่ที่ 11 บ้านบ้านทุ่งมะมุย ตำบลหนองบ่มกล้วย 132 150 282 93
รวม 1,659 1,730 3,389 1,251

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 88 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,251 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 14.22 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 8 9.1
     การได้ยิน 15 17.0
     กายและการเคลื่อนไหว 50 56.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 5.7
     สติปัญญา 7 8.0
     การเรียนรู้ 1 1.1
     ออทิสติก 2 2.3
รวม 88 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 8 6 46
     โรงเรียนบ้านลานคา 9 5 89
     โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 8 6 67
     โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 8 11 101
รวม 33 28 303

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสกุลรัตน์ เกษประทุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นายพงษ์ไทย บัวเทศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นางสาวสุรีย์พร ศรีแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นางสาวมลฤดี เสตานุช พนักงานพิมพ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327