โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (84.59 คะแนน)
           
83.33%


80%


80%


82.4%


95.1%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.117951221315975, 99.47011448532976

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,143 94.07
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 34 2.80
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 5 0.41
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 26 2.14
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 4 0.33
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.25
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 1,215

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านบุ่ง ตำบลเจ้าวัด 360 366 726 273
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลเจ้าวัด 304 281 585 244
รวม 664 647 1,311 517

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 24 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 517 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 21.54 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 9.5
     การได้ยิน 2 9.5
     กายและการเคลื่อนไหว 12 57.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 4.8
     สติปัญญา 3 14.3
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 4.8
รวม 21 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านบุ่ง 8 8 95
     โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 9 5 24
รวม 17 13 119

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายพัทธดนย์ ธรรมกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นายสรพงษ์ วงษ์ผา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
3. นางจินดารัตน์ คามบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327