โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องตาที
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.558731662198374, 99.5154956973472

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านร่องตาที ตำบลลานสัก 619 591 1,210 374
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไทยอีสาน ตำบลลานสัก 780 801 1,581 368
หมู่ที่ 10 บ้านสุขเสถียร ตำบลลานสัก 674 680 1,354 385
หมู่ที่ 4 บ้านปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ 327 345 672 272
หมู่ที่ 13 บ้านยางงาม ตำบลระบำ 455 436 891 298
รวม 2,855 2,853 5,708 1,697

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 111 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,697 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.29 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 23 17.2
     การได้ยิน 14 10.4
     กายและการเคลื่อนไหว 79 59.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 4.5
     สติปัญญา 10 7.5
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 2 1.5
รวม 134 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านร่องตาที 9 12 232
     โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 8 12 138
     โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 11 20 294
รวม 28 44 664

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวจิรวดี เลี่ยมพุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายพิทยา ขามาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวศิริพร ลีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวภาวินี เสรีรัฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
5. นางมะลิวัลย์ ลิทเทิ้ล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
6. นางกชพร โสดากุล พนักงานทำความสะอาด  
7. นางอุลัยวรรณ คนใจบุญ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย