โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องตาที
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.558731662198374, 99.5154956973472

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 5,038 94.08
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 236 4.41
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 31 0.58
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 37 0.69
ประชากรสิทธิ์ว่าง 5 0.09
อื่นๆ (Other) 8 0.15
รวม 5,355

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านร่องตาที ตำบลลานสัก 619 591 1,210 374
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไทยอีสาน ตำบลลานสัก 780 801 1,581 368
หมู่ที่ 10 บ้านสุขเสถียร ตำบลลานสัก 674 680 1,354 385
หมู่ที่ 4 บ้านปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ 327 345 672 272
หมู่ที่ 13 บ้านยางงาม ตำบลระบำ 455 436 891 298
รวม 2,855 2,853 5,708 1,697

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 111 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,697 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.29 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 23 17.2
     การได้ยิน 14 10.4
     กายและการเคลื่อนไหว 79 59.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 4.5
     สติปัญญา 10 7.5
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 2 1.5
รวม 134 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านร่องตาที 9 12 232
     โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 8 12 138
     โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 11 20 294
รวม 28 44 664

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวจิรวดี เลี่ยมพุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายพิทยา ขามาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวศิริพร ลีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวภาวินี เสรีรัฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
5. นางมะลิวัลย์ ลิทเทิ้ล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
6. นางกชพร โสดากุล พนักงานทำความสะอาด  
7. นางอุลัยวรรณ คนใจบุญ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327