สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.43136169799838, 99.6118358303952

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,847 94.74
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 122 4.06
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 30 1.00
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.03
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.03
อื่นๆ (Other) 4 0.13
รวม 3,005

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดินแดง ตำบลทุ่งนางาม 195 221 416 144
หมู่ที่ 4 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งนางาม 398 437 835 318
หมู่ที่ 5 บ้านกาลอดบ่วง ตำบลทุ่งนางาม 294 303 597 167
หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งฝาง ตำบลทุ่งนางาม 215 237 452 135
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลทุ่งนางาม 308 328 636 166
รวม 1,410 1,526 2,936 930

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 56 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 930 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.61 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 14 17.5
     การได้ยิน 11 13.8
     กายและการเคลื่อนไหว 45 56.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 2.5
     สติปัญญา 5 6.3
     การเรียนรู้ 1 1.3
     ออทิสติก 2 2.5
รวม 80 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 8 7 73
รวม 8 7 73

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางแป้งล่ำ บุญญาประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นางสาวโสภิต รุทระกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นายปรีชา บุญญาประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นายธงชาติ คำมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
5. นางสาวณัฐิยา บัวสาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
6. นางสาวจิรวรรณ ชลประทิน แพทย์แผนไทยชำนาญการ  
7. นางสาวฐิตารีย์ เพียรธัญกรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
8. นางสมหมาย ระย้าชมภู ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
9. น.ส.สุวภาพ บุญญาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
10. นางชนาพร ตุ้มทอง พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327