โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับป่าพลู
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.418531654952595, 99.50897400478038

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเขาฆ้องชัย ตำบลป่าอ้อ 361 351 712 230
หมู่ที่ 2 บ้านเขาวง ตำบลป่าอ้อ 274 274 548 166
หมู่ที่ 3 บ้านคลองชะนีบน ตำบลป่าอ้อ 345 353 698 219
หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำโจน ตำบลป่าอ้อ 433 438 871 274
หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ 443 404 847 307
หมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ 609 601 1,210 404
หมู่ที่ 7 บ้านคลองชะนี ตำบลป่าอ้อ 403 437 840 247
หมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ ตำบลป่าอ้อ 238 213 451 143
หมู่ที่ 9 บ้านป่าอ้อเหนือ ตำบลป่าอ้อ 213 199 412 123
หมู่ที่ 10 บ้านเขาไม้นวล ตำบลป่าอ้อ 280 296 576 166
หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเนินม่วงพัฒนา ตำบลป่าอ้อ 291 297 588 156
รวม 3,890 3,863 7,753 2,435

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 135 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,435 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.04 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 18 10.3
     การได้ยิน 22 12.6
     กายและการเคลื่อนไหว 105 60.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 14 8.0
     สติปัญญา 13 7.4
     การเรียนรู้ 2 1.1
     ออทิสติก 1 0.6
รวม 175 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 11 16 166
     โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 11 14 271
     โรงเรียนบ้านคลองชะนี 8 10 140
     โรงเรียนบ้านเขาวง 8 16 291
     โรงเรียนลานสักวิทยา 22 35 690
รวม 60 91 1558

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาววรรณกร พื้นพงษ์พัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
2. นางสาวชาริกา วิมุติ นักวิชาการสาธารณสุข  
3. นางสาวชนกสุดา เชื้อชวด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นางสาวพวงผกา สุภาทิตย์ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  
5. นางรุ่งรัตน์ แก้วเกษ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
6. นายสน พานทอง คนงาน