โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะนาว
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.473439102896263, 99.49951158228862

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,369 96.28
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 87 2.49
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 19 0.54
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 19 0.54
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.06
อื่นๆ (Other) 3 0.09
รวม 3,499

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ 347 352 699 229
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรัง ตำบลระบำ 325 376 701 228
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสามสิบ ตำบลระบำ 247 242 489 198
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งมะค่า ตำบลระบำ 218 204 422 126
หมู่ที่ 12 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลระบำ 367 346 713 219
หมู่ที่ 15 บ้านคีรีวงศ์ ตำบลระบำ 398 403 801 265
หมู่ที่ 16 บ้านเขาหินเทิน ตำบลระบำ 200 186 386 123
รวม 2,102 2,109 4,211 1,388

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 113 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,388 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.28 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 11 11.1
     การได้ยิน 11 11.1
     กายและการเคลื่อนไหว 54 54.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 8.1
     สติปัญญา 14 14.1
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 1.0
รวม 99 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 11 15 165
รวม 11 15 165

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวกฤษณา กลิ่นกลบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นางศุภลักษณ์ คันศร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
3. นางสุนารินทร์ ประภัสสร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นางสาวจินดา สังสุด ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
5. นางปุ้ย ศรีแสงจันทร์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327