โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระบำ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.555155744299364, 99.46527429178047

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 5,284 95.29
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 201 3.62
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 43 0.78
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 11 0.20
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.05
อื่นๆ (Other) 3 0.05
รวม 5,545

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านเพชรเจริญ ตำบลระบำ 535 591 1,126 337
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า ตำบลระบำ 386 401 787 297
หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ 421 419 840 351
หมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญ ตำบลระบำ 667 651 1,318 468
หมู่ที่ 10 บ้านกม.47 ตำบลระบำ 400 368 768 286
หมู่ที่ 11 บ้านอ่างห้วยดง ตำบลระบำ 453 456 909 273
หมู่ที่ 14 บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ 199 231 430 143
หมู่ที่ 17 บ้านพรเจริญ ตำบลระบำ 297 288 585 247
หมู่ที่ 18 บ้านเขาไม้นวล ตำบลระบำ 218 227 445 167
หมู่ที่ 19 บ้านบ้านใหม่สามัคคี ตำบลระบำ 277 273 550 150
รวม 3,853 3,905 7,758 2,719

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 110 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,719 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 24.72 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 23 17.4
     การได้ยิน 10 7.6
     กายและการเคลื่อนไหว 65 49.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 11 8.3
     สติปัญญา 11 8.3
     การเรียนรู้ 4 3.0
     ออทิสติก 8 6.1
รวม 132 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 12 25 441
     โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 11 19 326
     โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 22 32 563
รวม 45 76 1330

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวอัญชลี หงส์สุริยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นางสุธาทิพย์ จิรธนสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวพรสิริ พะลัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
4. นายครวญ เกษศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
5. นายกิตติ พันธ์พฤกษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
6. นางสาวโสรยา จรบรรฑิตย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
7. นางสาววรรณพร อินทโชติ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
8. นายสมชาย ธรรมา คนงาน  
9. นางสาวอรุณรักษ์ สงโพธิ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
10. นางสุระจิตร์ บุญวิเศษ พนักงานทำความสะอาด  
11. นางปราณิสา ชลิตพิรัตน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327