โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรอบ

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.55435882589296, 99.58485912543188

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,856 97.30
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 91 2.30
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 12 0.30
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 4 0.10
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 3,963

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ 193 200 393 136
หมู่ที่ 4 บ้านเขาผาแรด ตำบลน้ำรอบ 243 237 480 133
หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งกะเซอร์ ตำบลน้ำรอบ 443 425 868 323
หมู่ที่ 8 บ้านเนินมะค่า ตำบลน้ำรอบ 328 328 656 178
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกลึก ตำบลน้ำรอบ 304 285 589 160
หมู่ที่ 10 บ้านซากุระพัฒนา ตำบลน้ำรอบ 250 237 487 123
หมู่ที่ 12 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลน้ำรอบ 169 168 337 126
หมู่ที่ 13 บ้านสวนใหม่ ตำบลน้ำรอบ 273 275 548 166
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำดัง ตำบลน้ำรอบ 374 400 774 172
หมู่ที่ 17 บ้านบึงแวง ตำบลน้ำรอบ 214 225 439 124
หมู่ที่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา ตำบลน้ำรอบ 119 116 235 71
หมู่ที่ 19 บ้านชินวัตรพัฒนา ตำบลน้ำรอบ 77 80 157 59
รวม 2,987 2,976 5,963 1,771

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 113 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,771 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.67 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 27 15.8
     การได้ยิน 15 8.8
     กายและการเคลื่อนไหว 95 55.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 14 8.2
     สติปัญญา 15 8.8
     การเรียนรู้ 5 2.9
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 171 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 8 9 115
     โรงเรียนบ้านโกรกลึก 12 21 377
     โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 9 4 29
     โรงเรียนวัดเขาผาแรต 8 2 45
     โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 11 16 157
รวม 48 52 723

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายฉัตรธพล คงห้วยรอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นางสาวศรัญ ประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวอนงค์นาถ ขยันเกตกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวปัทมา อุกฤษ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
5. นางสาวชนิดา แสงสว่าง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
6. นายพรเทพ แก้วไพทูลย์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327