โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงแห้ง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.49436155173443, 99.64579286266166

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,614 95.37
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 98 3.58
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 23 0.84
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.07
อื่นๆ (Other) 4 0.15
รวม 2,741

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยทราย ตำบลน้ำรอบ 578 550 1,128 373
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งนวล ตำบลน้ำรอบ 214 209 423 195
หมู่ที่ 6 บ้านบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ 203 210 413 162
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจ็กกวย ตำบลน้ำรอบ 273 234 507 167
หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วงสามัคคี ตำบลน้ำรอบ 304 309 613 229
หมู่ที่ 15 บ้านทันสมัย ตำบลน้ำรอบ 246 236 482 119
หมู่ที่ 16 บ้านผาสุก ตำบลน้ำรอบ 191 171 362 140
รวม 2,009 1,919 3,928 1,385

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 84 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,385 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.49 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 10 9.9
     การได้ยิน 7 6.9
     กายและการเคลื่อนไหว 64 63.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 4 4.0
     สติปัญญา 10 9.9
     การเรียนรู้ 2 2.0
     ออทิสติก 4 4.0
รวม 101 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านห้วยทราย 8 5 63
     โรงเรียนบ้านหนองม่วง 8 4 19
รวม 16 9 82

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางมธุรส กางกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายนิรุทธิ์ พยัคโฆ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาววันทนา ขยันการนาวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางชัญญพัชร์ บุญช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
5. นางสาวสมหมาย อริยะดิบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
6. นางสาวกาญจนา นาคสิงห์ พนักงานทำความสะอาด  
7. นางวรรณา แข็งเขตการณ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327