โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขฤทัย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.310536453464922, 99.66238338194444

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 4,299 91.31
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 346 7.35
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 48 1.02
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 8 0.17
อื่นๆ (Other) 7 0.15
รวม 4,708

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านวังบ่าง ตำบลสุขฤทัย 213 269 482 200
หมู่ที่ 2 บ้านกกงิ้ว ตำบลสุขฤทัย 380 385 765 262
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะสัง ตำบลสุขฤทัย 360 373 733 259
หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน ตำบลสุขฤทัย 392 381 773 263
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสี่เหลี่ยม ตำบลสุขฤทัย 196 203 399 150
หมู่ที่ 6 บ้านสุขฤทัย ตำบลสุขฤทัย 234 213 447 201
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง ตำบลสุขฤทัย 193 214 407 124
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแร่ ตำบลสุขฤทัย 248 224 472 148
หมู่ที่ 9 บ้านล่องว่า ตำบลสุขฤทัย 281 260 541 147
หมู่ที่ 10 บ้านหนองงูเหลื่อม ตำบลสุขฤทัย 132 146 278 98
หมู่ที่ 11 บ้านบ่อน้ำเย็น ตำบลสุขฤทัย 137 160 297 105
หมู่ที่ 12 บ้านบ้านชุมทอง ตำบลสุขฤทัย 165 206 371 134
หมู่ที่ 13 บ้านบ้านวังบ่างสามัคคี ตำบลสุขฤทัย 220 221 441 138
รวม 3,151 3,255 6,406 2,229

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 120 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,229 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.58 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 34 18.9
     การได้ยิน 28 15.6
     กายและการเคลื่อนไหว 88 48.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 3.3
     สติปัญญา 12 6.7
     การเรียนรู้ 8 4.4
     ออทิสติก 4 2.2
รวม 180 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 9 5 61
     โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 11 17 154
     โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 8 6 79
     โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 15 34 425
รวม 43 62 719

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวัฒนะ ปานดวงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางพรจิรัสย์ วิชัยโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายเรวัตต์ จูสิงห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นางสาวนงนุช แม้นพยัคฆ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
5. นางสาววนิดา บุญยัง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
6. นายธนู ขยันการนาวี เจ้าพักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน  
7. นางสาวบุญสม ไวยธัญญกิจ จ้างเหมารายรายเดือน  
8. นางสาวสุมาลี ยอดทอง จ้างเหมารายรายเดือน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327