โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองแห้ง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.301719464052336, 99.47827053034212

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,534 97.15
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 38 2.41
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 6 0.38
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 1 0.06
รวม 1,579

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง 578 546 1,124 380
หมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง 326 335 661 191
รวม 904 881 1,785 571

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 30 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 571 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 19.03 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 7 20.6
     การได้ยิน 4 11.8
     กายและการเคลื่อนไหว 19 55.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 2.9
     สติปัญญา 3 8.8
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 34 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 8 10 142
รวม 8 10 142

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายชาญชัย บัวสาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวพิจิตรา ขยันการนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายนคร สาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327