โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.344223485564896, 99.5336705490738

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 4,679 95.51
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 174 3.55
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 26 0.53
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.02
อื่นๆ (Other) 19 0.39
รวม 4,899

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง 488 523 1,011 381
หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง 709 655 1,364 562
หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง 610 639 1,249 417
หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแพว ตำบลทองหลาง 360 389 749 217
หมู่ที่ 6 บ้านป่าบัว ตำบลทองหลาง 231 248 479 146
รวม 2,398 2,454 4,852 1,723

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 95 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,723 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.14 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 15 11.7
     การได้ยิน 15 11.7
     กายและการเคลื่อนไหว 69 53.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 2.3
     สติปัญญา 24 18.8
     การเรียนรู้ 2 1.6
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 128 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 8 10 58
     โรงเรียนบ้านสมอทอง 8 12 215
     โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 11 14 156
     โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 8 5 54
     โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 6 15 101
รวม 41 56 584

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางจุรีรัตน์ เพ็งอุ่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางจุฑาภรณ์ ป้อมคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายนิมิตร์ พึ่งครุฑ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาววิภารัตน์ แก้วใส เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน  
5. นาสาวจันจิรา จ่าแดง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
6. นางสมคิด หาญรบ พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327