โรงพยาบาลอุทัยธานี
Notice: Undefined variable: size in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/fivestar4.php on line 479

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.380122642842386, 100.02016587463106

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,740 14.99
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 4,234 16.97
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 593 2.38
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 16,161 64.76
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 22 0.09
ประชากรสิทธิ์ว่าง 87 0.35
อื่นๆ (Other) 117 0.47
รวม 24,954

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนรักการดีพัฒนา ตำบลอุทัยใหม่ 699 699 1,398 871
รวม 699 699 1,398 871

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 8 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 871 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 108.88 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 2.9
     การได้ยิน 9 26.5
     กายและการเคลื่อนไหว 17 50.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 7 20.6
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 34 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327