โรงพยาบาลทัพทัน
Notice: Undefined variable: size in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/fivestar4.php on line 479

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.456844068464427, 99.88862132073041

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,189 74.60
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 943 22.06
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 121 2.83
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 9 0.21
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.07
อื่นๆ (Other) 10 0.23
รวม 4,275

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลทัพทัน 15 19 34 1
หมู่ที่ 1 บ้านทัพทัน ตำบลทัพทัน 1,047 1,229 2,276 1,365
หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ ตำบลทัพทัน 130 138 268 86
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน 50 55 105 28
หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะนาว ตำบลทัพทัน 131 148 279 82
หมู่ที่ 5 บ้านล่อมฟัก ตำบลทัพทัน 139 142 281 75
หมู่ที่ 6 บ้านหนองชุมแสง ตำบลทัพทัน 189 235 424 174
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโรง ตำบลทัพทัน 111 115 226 78
หมู่ที่ 8 บ้านตาลแถว ตำบลทัพทัน 238 255 493 189
รวม 2,050 2,336 4,386 2,078

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 74 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,078 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 28.08 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 12 14.0
     การได้ยิน 9 10.5
     กายและการเคลื่อนไหว 56 65.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 1.2
     สติปัญญา 5 5.8
     การเรียนรู้ 2 2.3
     ออทิสติก 1 1.2
รวม 86 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 23 42 798
     โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 22 62 740
รวม 45 104 1538กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327