โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
Notice: Undefined variable: size in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/fivestar4.php on line 479

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.577890230146618, 99.8627540230342

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,804 85.18
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 558 12.49
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 79 1.77
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 5 0.11
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.04
อื่นๆ (Other) 18 0.40
รวม 4,466

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลสว่างอารมณ์ 94 80 174 3
หมู่ที่ 1 บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ 470 495 965 614
หมู่ที่ 2 บ้านดอนใหญ่ ตำบลสว่างอารมณ์ 506 551 1,057 447
หมู่ที่ 3 บ้านคลองโพ ตำบลสว่างอารมณ์ 193 170 363 144
หมู่ที่ 4 บ้านหนองยายดา ตำบลสว่างอารมณ์ 75 79 154 65
หมู่ที่ 5 บ้านสว่างน้อย ตำบลสว่างอารมณ์ 141 140 281 135
หมู่ที่ 6 บ้านเนินก้าว ตำบลสว่างอารมณ์ 327 335 662 235
หมู่ที่ 7 บ้านดงแขวน ตำบลสว่างอารมณ์ 221 208 429 165
หมู่ที่ 8 บ้านเสาใหญ่ ตำบลสว่างอารมณ์ 163 153 316 107
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่างับ ตำบลสว่างอารมณ์ 154 162 316 109
หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลสว่างอารมณ์ 136 146 282 93
รวม 2,480 2,519 4,999 2,117

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 93 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,117 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 22.76 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 31 20.4
     การได้ยิน 9 5.9
     กายและการเคลื่อนไหว 92 60.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 10 6.6
     สติปัญญา 9 5.9
     การเรียนรู้ 1 0.7
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 152 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 16 25 371
     โรงเรียนบ้านเนินก้าว 8 6 46
     โรงเรียนบ้านหนองยายดา 7 1 20
     โรงเรียนวัดดงแขวน 8 5 76
     โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 17 39 512
รวม 56 76 1025กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327