โรงพยาบาลหนองฉาง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.391102887656697, 99.85089540396734

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,880 77.29
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 1,028 20.48
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 83 1.65
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 4 0.08
ประชากรสิทธิ์ว่าง 7 0.14
อื่นๆ (Other) 18 0.36
รวม 5,020

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลหนองฉาง 24 17 41 1
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแบนใน ตำบลหนองฉาง 80 89 169 63
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแบนนอก ตำบลหนองฉาง 114 112 226 89
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมาตย์ ตำบลหนองฉาง 189 210 399 176
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพระจันทร์ ตำบลหนองฉาง 118 141 259 99
หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองฉาง ตำบลหนองฉาง 1,502 1,680 3,182 1,962
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบลหนองฉาง 115 120 235 84
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะกร่าง ตำบลหนองฉาง 128 133 261 111
รวม 2,270 2,502 4,772 2,585

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 96 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,585 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 26.93 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 7 9.0
     การได้ยิน 6 7.7
     กายและการเคลื่อนไหว 40 51.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 4 5.1
     สติปัญญา 13 16.7
     การเรียนรู้ 7 9.0
     ออทิสติก 1 1.3
รวม 78 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 9 5 71
     โรงเรียนหนองฉางวิทยา 65 101 2
     โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 0 68 1189
รวม 74 174 1262

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นพ.จักรพันธ์ เพ็ชรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  
2. ทพญ.พันธนันท์ สงวนวงษ์ทอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
3. ภญ.ปาณิสา บารมี เภสัชกรปฏิบัติการ  
4. นส.สุภัค แข็งกสิกรณ์ เจ้าพนักงานเภสัชสาธารณสุขชำนาญงาน  
5. นส.ชมัยพร อินทร์เสรี นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327