โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.358854139476874, 99.9307648419773

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,949 79.58
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 417 17.03
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 76 3.10
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 2 0.08
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.08
อื่นๆ (Other) 3 0.12
รวม 2,449

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลหนองขาหย่าง 22 25 47 2
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไทร ตำบลหนองขาหย่าง 107 103 210 56
หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง 443 485 928 469
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระดาน ตำบลหนองขาหย่าง 66 89 155 50
หมู่ที่ 4 บ้านหนองระแหงใต้ ตำบลหนองขาหย่าง 113 120 233 69
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง 173 161 334 113
หมู่ที่ 6 บ้านดงไร่ ตำบลหนองขาหย่าง 143 177 320 92
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแฟบ ตำบลหนองขาหย่าง 78 91 169 59
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเบื้อง ตำบลหนองขาหย่าง 159 189 348 120
รวม 1,304 1,440 2,744 1,030

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 60 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,030 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 17.17 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 6 9.2
     การได้ยิน 9 13.8
     กายและการเคลื่อนไหว 41 63.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 4.6
     สติปัญญา 5 7.7
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 1.5
รวม 65 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 8 12 136
     โรงเรียนวัดหนองแฟบ 8 4 43
     โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 12 18 295
รวม 28 34 474

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นพ.กมลชัย อมรเทพรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
2. นางสุภาพร สงสำเภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นส.ศศิธร ไทรนนทรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
4. นางเครือวัลย์ ฉัตรทิพากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
5. นางเขมม์วราลักษณ์ บุตรน้ำเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
6. นส.สโรชา มณีไสย นักวิชาการสาธารณสุข  
7. นางปัทมาภรณ์ ทัพศิริ นักวิชาการสาธารณสุข  
8. ทพ.กฤษศรานุวัฒน์ เกียรติวชิระพันธ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
9. ภก.ณฐพงศ์ สิงหทัศน์ เภสัชกรปฏิบัติการ  
10. นส.ยุวดี แย้มประดิษฐ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  
11. นส.ดลฤดี ฉวีจันทร์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
12. นส.นันทิกา แป้นห้วย แพทย์แผนไทย  
13. นส.กิ่งกมล สุวรรณกรณ์ นักกายภาพบำบัด  
14. นางวรรณทิพย์ คันศร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
15. นายวีรพันธ์ จันทร์เนตร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  
16. นายธีรพงษ์ ภาริดผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327