โรงพยาบาลบ้านไร่
Notice: Undefined variable: size in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/fivestar4.php on line 479

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.078675995143952, 99.51374709695892

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 8,033 88.86
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 737 8.15
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 119 1.32
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 109 1.21
ประชากรสิทธิ์ว่าง 11 0.12
อื่นๆ (Other) 31 0.34
รวม 9,040

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลบ้านไร่ 463 450 913 4
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ 1,258 1,271 2,529 1,605
หมู่ที่ 2 บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ 508 513 1,021 346
หมู่ที่ 3 บ้านหินตุ้ม ตำบลบ้านไร่ 356 344 700 313
หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา ตำบลบ้านไร่ 324 304 628 253
หมู่ที่ 5 บ้านพุบอน ตำบลบ้านไร่ 337 311 648 214
หมู่ที่ 6 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลบ้านไร่ 441 449 890 307
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยป่าปก ตำบลบ้านไร่ 436 419 855 311
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านไร่ 443 422 865 277
หมู่ที่ 9 บ้านบ่อน้อย ตำบลบ้านไร่ 345 329 674 188
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหนามตะเข้ ตำบลบ้านไร่ 343 334 677 228
หมู่ที่ 11 บ้านสะนำหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ 119 103 222 80
รวม 5,373 5,249 10,622 4,126

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 158 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 4,126 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 26.11 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 13 11.8
     การได้ยิน 36 32.7
     กายและการเคลื่อนไหว 47 42.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 2.7
     สติปัญญา 9 8.2
     การเรียนรู้ 1 0.9
     ออทิสติก 1 0.9
รวม 110 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านพุบอน 9 4 38
     โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 22 33 595
     โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 8 5 72
     โรงเรียนวัดสะนำ 11 14 65
     โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 8 5 38
     โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 8 6 81
รวม 66 67 889กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327