ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลานสัก
Notice: Undefined variable: size in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/fivestar4.php on line 479

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.461046450490922, 99.54848259137918

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 8,327 91.19
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 657 7.20
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 113 1.24
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 4 0.04
ประชากรสิทธิ์ว่าง 9 0.10
อื่นๆ (Other) 21 0.23
รวม 9,131

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลลานสัก 200 184 384 2
หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก 614 667 1,281 990
หมู่ที่ 2 บ้านเก่า ตำบลลานสัก 1,514 1,495 3,009 1,384
หมู่ที่ 3 บ้านเพชรนำผึ้ง ตำบลลานสัก 709 702 1,411 502
หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน ตำบลลานสัก 635 622 1,257 339
หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระยาพายเรือ ตำบลลานสัก 588 555 1,143 388
หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลลานสัก 283 287 570 183
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก ตำบลลานสัก 422 425 847 386
หมู่ที่ 11 บ้านประสานสุข ตำบลลานสัก 150 174 324 116
รวม 5,115 5,111 10,226 4,290

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 224 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 4,290 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 19.15 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 29 11.4
     การได้ยิน 32 12.5
     กายและการเคลื่อนไหว 149 58.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 19 7.5
     สติปัญญา 20 7.8
     การเรียนรู้ 3 1.2
     ออทิสติก 3 1.2
รวม 255 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 8 11 193
     โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 9 111
     โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 11 17 190
     โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 8 6 66
     โรงเรียนอนุบาลลานสัก 0 37 0
รวม 35 80 560

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นพ.นพดล โพธิ์กระจ่าง นายแพทย์ชำนาญการ  
2. นส.ปวีณา มณีวัลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นส.อนิตสรา พงษ์เขตกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
4. นางเนาวรัตน์ ต้นโพธิ์ธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
5. นส.นุชจรินทร์ บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
6. นส.นิธิมา มิตรสานุช นักวิชาการสาธารณสุข  
7. นายไชยศิลป์ พันธุ์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
8. นส.สุดา ยังเฟื่อง นักวิชาการสาธารณสุข  
9. ทพญ.ธันยพร เปรมกุศลชัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
10. ภก.ฐิติพันธ์ พร้อมพลากร เภสัชกรชำนาญการ  
11. นส.พรนิภา อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
12. นส.บานเย็น แซ่เรือง แพทย์แผนไทย  
13. นส.วรรษชล หงษ์ทอง นักกายภาพบำบัด  
14. นส.นวลฉวี สุขสุวานนท์ เจ้าพนักงานทันตาภิบยาล  
15. นายวัฒนชัย ทองบุญ นักจิตวิทยา  
16. นส.สุณิสา สำรีเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
17. นางสมนึก โสมนัส พนักงานช่วยการพยาบาล  
18. นายสายัณห์ แสงเงิน พนักงานช่วยการพยาบาล  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327