โรงพยาบาลห้วยคต
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.282228856154706, 99.60726005229367

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 5,136 91.93
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 384 6.87
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 52 0.93
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 4 0.07
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.05
อื่นๆ (Other) 8 0.14
รวม 5,587

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านไก่ดิ้น ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 110 135 245 105
หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง 577 545 1,122 383
หมู่ที่ 1 บ้านชุมทหาร ตำบลห้วยคต 692 682 1,374 511
หมู่ที่ 2 บ้านหินโหง่น ตำบลห้วยคต 292 290 582 201
หมู่ที่ 3 บ้านป่าผาก ตำบลห้วยคต 450 416 866 461
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านกลาง ตำบลห้วยคต 141 125 266 116
หมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา ตำบลห้วยคต 314 349 663 290
หมู่ที่ 6 บ้านบางกุ้ง ตำบลห้วยคต 279 284 563 177
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจอก ตำบลห้วยคต 285 297 582 179
หมู่ที่ 8 บ้านร่องบง ตำบลห้วยคต 192 198 390 119
หมู่ที่ 9 บ้านหนองพรมหน่อ ตำบลห้วยคต 248 293 541 145
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อทราย ตำบลห้วยคต 179 187 366 126
รวม 3,759 3,801 7,560 2,813

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 138 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,813 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 20.38 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 28 19.0
     การได้ยิน 20 13.6
     กายและการเคลื่อนไหว 72 49.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 4.1
     สติปัญญา 15 10.2
     การเรียนรู้ 4 2.7
     ออทิสติก 2 1.4
รวม 147 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 11 16 244
     โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 8 0 44
     โรงเรียนบ้านหินโหง่น 8 4 63
     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 8 13 189
     โรงเรียนบ้านกลาง 11 15 197
รวม 46 48 737กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327